Általános szerződési Feltételek - Kutyavilág Alapítvány

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Általános szerződési Feltételek


"ÁSZF"
Általános Szerződési Feltételek
www.kutyavilag.org


                                                                       
       
               
                       
ÁSZF

                       
A www.kutyavilag.org elektronikus  kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó weboldalak (továbbiakban: weboldal)  Általános Szerződési Feltételei.
                       

Vállalkozás neve: Kutyavilág Alapítvány
Cél szerinti besorolás: Környezetvédelmi alapítvány
Verziószám: 1.1
Közzététel dátuma: 2016.10.04.
                       

Jelen ÁSZF a www.webjogimegfeleles.hu   terjesztésében elérhetővé tett ÁSZF mintája alapján készült. Az ÁSZF  minta az ott tájékoztatóul adott instrukciókkal a szerzői jogi törvények  értelmében jogvédelem alatt áll és a szerző kizárólagos szellemi  tulajdonát képezi, így tilos a szerző engedélye nélküli bármely módon  történő felhasználása, így különösen többszörözése, terjesztése,  átdolgozása.
                       

                       
Bevezető
Jelen Általános Szerződési Feltételek  (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Vállalkozás www.kutyavilag.org  weboldalon (továbbiakban: weboldal) - az ÁSZF elfogadásával - létrejött  jogviszonyokra terjed ki.
                       

Az ÁSZF azzal a céllal jött létre, hogy  rögzítse Polgári Törvénykönyv szerinti Vállalkozás és az Igénybe vevő,  így a fogyasztó, továbbá a fogyasztónak nem minősülő jogi személyek,  illetve jogi személyiség nélküli szervezetek elektronikus úton történő -  weboldalon keresztül létrejött - szerződéskötéshez kapcsolódó jogokat  és kötelezettségeket, továbbá tájékoztatást adjon az igénybe vevők  részére a szerződés keletkezésével, valamint az információs  társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos minden  fontos tényről és körülményről.
                       

Az ÁSZF-ben rögzített, igénybe vevőkre  vonatkozó jogok és kötelezettségek nem érintenek minden, a  Vállalkozással - az ÁSZF elfogadásával létrejött - szerződést kötő  igénybe vevőt, egyes jogok és kötelezettségek kizárólag a Polgári  Törvénykönyv szerinti Fogyasztókra érvényesek.
                       

Az ÁSZF, mint szerződési feltétel, a  Vállalkozás által - több szerződés megkötése céljából - egyoldalúan, az  Igénybe vevő közreműködése nélkül előre meghatározott tartalommal bír,  amely tartalmat a Vállalkozás és weboldal szolgáltatásait Igénybe vevő  (másik) fél egyedileg nem tárgyalt meg. Vállalkozás fenntartja a jogot  az ÁSZF módosítására.
                       

A weboldalon (keresztül) megvásárolható  termékek, illetve szolgáltatások igénybevétele azok részére  elérhetők/megrendelhetők, akik az ÁSZF tartalmát a szerződéskötést  megelőzően megismerték majd azt elfogadták.
                       

Az ÁSZF-ben rögzített jogok és kötelezettségek alanyai, illetve azok fogalom meghatározásai:
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Igénybe vevő: az a természetes, illetve  jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely  információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe.
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
                       

Jelen ÁSZF tartalmának összeállítása az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően történt, így különösen:
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
- az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint
- a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.
                       

Kérjük, hogy a weboldalon történő megrendelése előtt figyelmesen olvassa el az ÁSZF tartalmát!
                       

                       
1.) A Vállalkozással kapcsolatos adatok
a.) A vállalkozás adatai
Név: Kutyavilág Alapítvány
Cél szerinti besorolás: Környezetvédelmi alapítvány
Cím: 7632 Pécs, Maléter Pál út 130. 4/15
E-mail cím: info@kutyavilag.org
Telefonszám: +36 20 6615533
A regisztráló hatóság neve: Pécsi Törvényszék
Nyilvántartási szám: 02-01-0001813
Adószám: 18743072-2-02
                       

b.) Tárhelyszolgáltató adatai
Név: Tárhelypark Kft.
Cím: 1115 Budapest, Keveháza u. 3
E-mail cím: info@tarhelypark.hu
                       

                       
2.) Általános rendelkezések
2.1. A szerződés nyelve
Jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint  a weboldal, az ügyintézés és a panaszkezelés nyelve magyar.
                       

2.2. A szerződés alakisága, iktatása és utólagos hozzáférhetősége
Jogi szempontból a weboldalon leadott  megrendelések (elektronikus megrendelőlapok) nem írásban, hanem ráutaló  magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. Tekintettel  arra, hogy az ÁSZF elfogadása nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a  Vállalkozás, Igénybe vevővel megkötött szerződést egyedileg nem  iktatja, de rögzíti a szerződéskötés dátumát, valamint tárol - és a  weboldalon elérhetővé tesz - minden érvényben lévő és hatályon kívül  helyezett ÁSZF-et - a hatályba lépés dátumával és verziószámmal lát el  -, így azok későbbi időpontban is hozzáférhetővé válnak.
Az ÁSZF tartalma elsődlegesen szöveges  formátumban érhető el a Vállalkozás weboldalának nyitó oldalán. Az ÁSZF  változatlan formában történő tárolásának biztosítása érdekében a  Vállalkozás PDF formátumban is közzéteszi az ÁSZF-et.
A Vállalkozás az ÁSZF-et a  közzétételének napjának dátumával és verziószámmal lát el, módosítás  esetén azok részére, akiknek hatályban lévő szerződése van, az ÁSZF-et  tartós adathordozón, annak elfogadása céljából átadja. Az Igénybe vevő  az így átadott ÁSZF-hez a hozzájárulását a következő megrendelés  alkalmával tudja megadni. A módosított ÁSZF csak akkor lép hatályba, ha  ahhoz az Igénybe vevő kifejezett hozzájárulását adta.
                       

2.3. Magatartási kódex
A Vállalkozás nem csatlakozott a  fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról  szóló törvény szerinti magatartási kódexhez, így jelen weboldal  kereskedelmi gyakorlatával kapcsolatban magatartási kódex nem áll  rendelkezésre.
                       

2.4. A digitális adattartalom működése valamint a hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége
A weboldal a HTTP protokollt használja  arra, hogy Web-dokumentumokat jelenítsen meg az Interneten keresztül -  HTML formátumú weboldalán - az Igénybe vevő számára.
Az így (HTTP protokoll alapján)  továbbított képek, grafikai elemek, video- és audioklipek, továbbá más  adatok bármely modern böngészőn (az ismert böngészők aktuális verzióin)  keresztül elérhetők, megjeleníthetők bármely olyan eszközön, amely  alkalmas az említett böngészők futtatására.
A felhasználói élmény megfelelősége  érdekében az Igénybe vevőnek kell gondoskodnia arról, hogy a megfelelő  böngésző mellett megfelelő sebességű Internet-hozzáférés álljon a  rendelkezésére.
A weboldalon való vásárlás feltételezi,  hogy az Igénybe vevő ismeri az Internet technikai és műszaki korlátait,  és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja.
A Vállalkozás nem felelős az Interneten  továbbított adatok hibás továbbításáért és az Interneten felmerülő  működési hibákért, melyek akadályozzák a zavartalan vásárlást, azok  bármilyen okból is következtek be.
                       

2.5. A digitális adattartalom és az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések
A weboldal használata az Igénybe vevő  számítógépére nézve nem jelent kockázatot, azonban a Vállalkozás  javasolja, hogy az Igénybe vevő használjon vírusírtó szoftvereket,  illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. Az  Igénybe vevő számítógépén található adatok védelme az Igénybe vevő  feladata.
A weboldalra mutató linket bárki  elhelyezhet saját honlapjának felületén a Vállalkozás külön  hozzájárulása nélkül. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a Weboldalt  valamely más oldal részeként jelenítse meg.
                       

                       
3.) A megvásárolható termékek és elérhető szolgáltatások, valamint a vonatkozó szerzői jogok
3.1. A weboldalon megvásárolható termékek
A Vállalkozás a weboldalon részletesen  feltünteti a termék nevét, a termékek lényeges tulajdonságait, így a  termék árát, (amennyiben szükséges) egységárát, járulékos költségeit  (amennyiben ilyenek vannak), valamint megjeleníti a termék  fotóját/fotóit és egyéb, jogszabályban előírt információt. A termékek  adatlapján megjelenített képek egyes esetekben eltérhetnek a  valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.
A termékekre vonatkozóan megjelenített  árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát és a  csomagolási költséget, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját  és utánvétes fizetés esetén az utánvét pénzkezelési díját, melyek a  bruttó áron felül fizetendők
Amennyiben akciós ár kerül  feltüntetésre, úgy a Vállalkozás teljes körűen tájékoztatja az Igénybe  vevőt az akcióról és annak pontos időtartamáról és egyéb paramétereiről.
                       

3.2. A weboldalon megrendelhető szolgáltatások
A Vállalkozás a weboldalon részletesen  feltünteti a szolgáltatás nevét, a szolgáltatás lényeges tartalmi  elemeit, így kifejezetten a szolgáltatásért fizetendő díjat és a  szolgáltatás leírását.                       

3.3 A termékekre vonatkozó szerzői jogok

                       
4.) A vásárlás általános rendje
A weboldalon keresztül rendelni regisztráció nélkül lehetséges a nap 24 órájában.
A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10:00 - 16:00 óra között történik.
Termék vásárlása esetén csak magyarországi címre szállítandó megrendelést áll módunkban elfogadni.
A szerződési jognyilatkozat megtétele  (az ÁSZF elfogadása) - amennyiben az termék vagy szolgáltatás  megrendelésével járt együtt - minden esetben fizetési kötelezettséget  von maga után!
                       

                       
5.) A szerződéskötés folyamata
5.1. A szerződés lépései és technikai feltételei
5.1.1. Termék vásárlása esetén                       

                       
6.) A vásárlástól való elállási jog Fogyasztónak minősülő igénybe vevők esetén
A Fogyasztó 14 napon belül jogosult  indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a  szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés  teljesítése megkezdődött,  Fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás  nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő:
- szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le,
- termék adásvételére irányuló szerződés  esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen   Fogyasztó vagy a  Fogyasztó által megjelölt - a fuvarozótól eltérő -  harmadik személy a terméket átveszi.
                       

A lezárt csomagolású DVD, illetve CD  adathordozón értékesített - szerzői jogi védelem alá eső - termékeinkkel  kapcsolatban csak akkor élhet elállási jogával, ha a csomagolást még  nem bontotta fel, ezért a csomagolás sértetlenségének ellenőrzésére  különösen ügyeljen az átvételkor és, amennyiben sérült a csomagolás,  jelezze a futárnál és nálunk, a terméket ne vegye át, küldje vissza és  új terméket küldünk az ön részére.
Az elállási jogával ezen termékek kapcsán akkor sem élhet, ha a terméket internetes letöltés útján megvásárolta meg.
                       

Ha a Fogyasztó elállási/felmondási  jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű  nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy  elektronikus úton küldött levél útján) a Vállalkozás címre. Ebből a  célból felhasználhatja a Vállalkozás által a visszaigazolásban vagy a  Vállalkozás weboldaláról letölthető Elállási/Felmondási  Nyilatkozatmintát is.
                       

A Fogyasztó határidőben gyakorolja  elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt  elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
                       

Az elállás/felmondás joghatásai:
Ha a Fogyasztó eláll ettől a  szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási  nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a  Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a  fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek  amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Vállalkozás  általunk felkínált,  legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot  választott.) A Vállalkozás a visszatérítés során az eredeti ügylet során  alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a  Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a  hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a  Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
Termék adásvételére irányuló szerződés  esetében, a Vállalkozás a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg  vissza nem kapja a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt  visszaküldte (a Vállalkozás a kettő közül a korábbi időpontot veszi  figyelembe.)
A Fogyasztó köteles a Vállalkozás  számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási  nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy  átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte  előtt elküldi a terméket.
A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.
A Fogyasztó kizárólag akkor vonható  felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék  jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges  használatot meghaladó használat miatt következett be.
                       

A szolgáltatás nyújtására irányuló  szerződés esetében, ha a Fogyasztó kérte, hogy az elállási/ felmondási  határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása  esetén a Fogyasztó köteles a Vállalkozás részére megtéríteni a szerződés  megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó  összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük a Fogyasztó által nyújtott  ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Vállalkozás által  nyújtott szolgáltatás ellenértékét.
                       

                       
7.) Jótállás
Hibás teljesítés esetén a Vállalkozás -  tekintettel arra, hogy nem forgalmaz a kötelező jótállás körbe tartozó  tartós fogyasztási cikket - nem jótállásra köteles.
                       

                       
8.) Kellékszavatossági jog az Igénybe vevőnek
A kellékszavatosság azt jelenti, hogy  bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a Vállalkozás (a termék  eladója vagy a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért  (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hibaok miatt  bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.
                       

A szavatosság körében fő szabály szerint  a vásárló köteles bizonyítani „igazát”, vagyis azt, hogy a hiba oka már  a vásárláskor megvolt a termékben és a hibát nem a vevői  rendeltetésellenes használat okozta. Szavatosságnál azonban fontos, a  fogyasztói szerződésekre irányadó - azaz a Ptk. alapján fogyasztónak nem  minősülő vevőre nem vonatkozik ez a szabály - és a fő szabály alól  kivételt képező szabály, miszerint a teljesítéstől számított 6 hónapon  belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a  hiba oka már a teljesítés időpontjában is megvolt.
A Vállalkozás kellékszavatossági  felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában  (pontosabban hibaokban) szenvedő terméket adott el, vagy sem.
                       

A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.
Fogyasztó és vállalkozás közötti  szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés  időpontjától számított két év alatt évül el. Fogyasztó köteles a hibát  annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba  felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.
                       

Nem számít bele az elévülési időbe a  kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot  rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a  kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése  újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a  kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Ha a jogosult a  szavatossági igényét a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából -  elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a  dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
                         

Fogyasztókkal kapcsolatos egyéb jogok és kötelezettségek
A Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
- elsősorban kijavítást vagy kicserélést  igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése  lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak - másik szavatossági igény  teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget  eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban  képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog  teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
- másod sorban az ellenszolgáltatás  arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga  kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat,  ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e  kötelezettségének a megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit  kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy  kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt  elállásnak nincs helye.
                       

A Fogyasztó a választott  kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét  azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a  Vállalkozás adott okot.
                       

A elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető!
                       

Kellékszavatossági igény  érvényesítésekor - a szavatossági idő teljes időtartama alatt, azaz itt  nincs kivétel - a szerződés megkötését a Fogyasztónak kell bizonyítania.  Ha a Vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, felhívja a Fogyasztó  figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének módjára.
A szerződés megkötését bizonyítottnak  tekinti a Vállalkozás, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot  - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott  számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja.
                       

A Vállalkozás a fogyasztói kifogásokat  (szavatossági igény bejelentését) a fogyasztó és vállalkozás közötti  szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási  igények intézéséről szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben  meghatározott  alapján - a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által  közzétett - “Jegyzőkönyv a fogyasztói kifogásokról” elnevezésű  dokumentumban rögzíti.
                       

                       
9.) Termékszavatossági jog a Fogyasztó részére
A termékszavatosság alapján a gyártó  közvetlenül felel a hibás ingó(!) dolog hibájáért a Fogyasztóval  szemben, de csak a jogi értelemben vett Fogyasztóval (fogyasztóval)  szemben.                                  
Termékszavatosság esetén a termék akkor  hibás, ha a forgalomba hozatalkor (amikor a konkrét termék a gyártó  fennhatósága alól kikerül, és nem akkor, amikor a terméktípus megjelent a  piacon) hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy nem  rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
                       

A termékszavatosság a gyártót a termék  forgalomba hozatalától számított két évig terheli. Ezen  igényérvényesítési határidő azonban annyiban eltér a kellékszavatossági  határidőtől, hogy nem elévülési, hanem jogvesztő, azaz ezt követően már  termékszavatossági igényt nem lehet érvényesíteni.
                       

A termékszavatosságból eredő jogok tulajdonváltozás esetén az új tulajdonost illetik meg.
                       

A Fogyasztó termékszavatossági igényét  kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben  gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése  esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.
A gyártótól a Fogyasztó/fogyasztó  elsősorban kijavítást kérhet. Ha a kijavítás megfelelő határidőn belül,  vagy a Fogyasztó/fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges,  akkor cserét kérhet. Azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és  elállásra nincs mód, hiszen értelemszerűen a gyártó és a  Fogyasztó/fogyasztó között nem jött létre szerződés, így „pénzátadásra”  vagy szerződéstől való elállásra sem tud sor kerülni.
                       

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
                       

Fogyasztó ugyanazon hiba miatt  kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással  párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes  érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított  részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben  érvényesítheti.
                       

A termékszavatosság a kellékszavatosságtól abban tér el, hogy a termékszavatosság:
1) kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén áll fenn;
2) kizárólag fogyasztó érvényesítheti, de az új tulajdonost is megilleti ez a jog (amennyiben fogyasztónak minősül);
3) közvetlenül a gyártónak (forgalmazónak, importálónak) kell helytállnia;
4) sokkal szűkebb körben minősül hibásnak a termék, amely alapján a gyártó felelőssége fennáll;
5) a fogyasztó kizárólag a termék kijavítását vagy kicserélését igényelheti;
6) végig a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a termék hibás volt;
7) a termékfelelősség alól a gyártó kizárólag a törvényben felsorolt esetekben mentesül;
8) az igényérvényesítés határideje 2 év, amely a termék forgalomba hozatalától számítódik és jogvesztő (nem elévülési).
                       

                       
10.) A Fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama
Kellékszavatosság
A Vállalkozás által forgalmazott  termékekre vonatkozóan a Fogyasztó - a szerződés teljesítésétől  számított két éven belül - kellékszavatossági jogát (kijavítást, cserét,  árleszállítást, vagy végső soron el is állhat a szerződéstől)  érvényesítheti, amennyiben a termék hibája már a vásárláskor fennállt.  Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem  később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül  közölni. A Fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított két éves  elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem  érvényesítheti.
                       

Termékszavatosság
Amennyiben a Fogyasztó által megvásárolt  ingó dolog a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek  nem felelt meg, vagy nem rendelkezett a gyártó által adott leírásban  szereplő tulajdonságokkal, a Fogyasztó termékszavatossági jogával élhet a  termék forgalomba hozatalától számított két éven belül (a két év  jogvesztő, nem elévülési).
(Szerződés hiányában a jogvesztő  határidő kezdete nem a teljesítés /vásárlás/ időpontja, hanem a gyártó  által történő forgalomba hozatal (amikor a konkrét termék a gyártó  fennhatósága alól kikerül, és nem akkor, amikor a terméktípus megjelent a  piacon).
                       

                       
11.) Panaszkezelés
a. Elsősorban a vállalkozást keresse fel panaszával (a vállalkozás panaszkezelési módja)
                       
A Vállalkozás arra törekszik, hogy a  Fogyasztó részéről felmerült panaszokat “házon belül” megoldja és a  Fogyasztó megelégedésére, a lehető leghamarabb orvosolja azt.
                       

A Fogyasztó a Vállalkozásnak, illetve a  Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók  részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen  kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására  vonatkozó panaszát írásban közölheti a Vállalkozással.
                       

Szóbeli panasz kezelése
A Vállalkozás a hozzá beérkező szóbeli  panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a  fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali  kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal  kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati  példányát
a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a fogyasztónak,
b) telefonon vagy egyéb elektronikus  hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a  fogyasztónak legkésőbb a panasz beérkezését követően harminc napon belül  írásban - érdemben - válaszolja meg a fogyasztó részére. Amennyiben a  Vállalkozás elutasítja a panaszt, a fogyasztó részére a panaszt  elutasító álláspontját megindokolja.
                       

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmazza az alábbiakat:
a) a fogyasztó neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
d) a vállalkozás nyilatkozata a  fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz  azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és -  telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás  felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó  aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
g) telefonon vagy egyéb elektronikus  hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a  panasz egyedi azonosítószáma.
                       

A Vállalkozás a fogyasztóvédelemről  szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti (a telefonon vagy egyéb  elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt) szóbeli  (illetve ettől eltérő módon tett) kifogás esetén a Nemzeti  Fogyasztóvédelmi Hatóság által közzétett jegyzőkönyvet használja.
                       

Írásbeli panasz esetén
A Vállalkozáshoz írásban érkezett  panaszt a Vállalkozás a beérkezését követően harminc napon belül írásban  válaszolja meg és küldi meg egyidejűleg a Fogyasztó részére, ami válasz  a panasz elutasítása esetén tartalmazza az elutasítás indoklását is.
                       

A panasz elutasítása esetén - legyen az  szóbeli vagy írásbeli - a Vállalkozás írásban tájékoztatja a Fogyasztót -  elutasító álláspontján, valamint annak indoklásán felül - arról, hogy  panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető  testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá  az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási  helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes  elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is  kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében  igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
                       

A Vállalkozás a panaszról felvett  jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrizi, és azt az  ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
                       

A Vállalkozás az alábbi elérhetőségein fogadja a fogyasztói panaszokat:
Postai levelezési cím: Kutyavilág Alapítvány 7632 Pécs, Maléter Pál út 130. 4/15
E-mail cím: info@kutyavilag.org
                       

                       

b. Másod sorban vegye igénybe az Online Vitarendezési Platformot
A hazai vállalkozások kötelesek  együttműködni a hazai békéltető testületekkel, máskülönben  fogyasztóvédelmi bírságot kapnak. A cégek képviselőinek szintén előnyös  az online békéltető honlap, mivel időt, pénzt spórolva nem kell  megjelenniük sem nekik, sem pedig a fogyasztónak személyesen. A vitás  felek és a testület közötti párbeszéd végig az Interneten keresztül  zajlik és a megoldásra irányuló ajánlatukat néhány kattintással teszik  meg.
                       

Az egy egyszerű regisztrációt követő  bejelentkezés után könnyű szerrel nyújthatja be panaszát az online  békéltető honlapon keresztül. Az így bejelentett panasz a Békéltető  Testülethez kerül.
                       

Miután a békéltető testülethez került az  ügy, a vitarendezési eljárásban legkésőbb kilencven napon belül döntés  születik, az eljárási határidő meghosszabbításra csak kivételes esetben  van mód. Az eljárás teljes egészében az interneten zajlik, ami a  legnagyobb előnye ezen vitarendezési eljárásnak, hiszen sem a  Fogyasztónak, sem pedig a vállalkozásnak nem kell utaznia, otthonából,  az Interneten keresztül folytathatják le a Békéltető Testületi eljárást.
                       

További információk az Online Vitarendezési Platformról itt található:

                       

                       

c. Panaszkezelés közvetlenül a Békéltető Testület közreműködésével
A Vállalkozás a fogyasztói jogvita  rendezése érdekében - jogszabályi kötelezettségének eleget téve -  igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.
                       

A Testület eljárásának célja, hogy a  fogyasztók és a gazdálkodó szervezetek, azaz a vállalkozók között  felmerült vitás ügyeket a felek között egyezséggel zárja le. Ha nem jön  létre egyezség, akkor a Békéltető Testület a határozatával dönti el az  ügyet, amelynél figyelemmel kell lennie a fogyasztói jogok gyors,  hatékony és egyszerű érvényesítésére.
                       

A békéltető testület hatáskörébe az áruk és szolgáltatások
- minőségével, biztonságosságával,
- és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,
- valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével
kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.
                       

Ez azt jelenti, hogy amennyiben akár  adás-vételi, akár vállalkozói szerződés alapján nyújtott szolgáltatás  nem felel meg a jogszabályokban, illetve a szerződésben foglaltaknak a  vevő, illetve a megrendelő a Békéltető Testülethez fordulhat. Fontos  tehát, hogy a békéltetést csak a fogyasztó, mint magánszemély  kezdeményezheti.
                       

A Vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testület címe:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
telefonszáma: +3672-507-154
telefaxszáma: +3672-507-152
mobil: 20/283-3422
e-mail címe: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu
web: www.pbkik.hu , www.pecsikamara.hu ,  www.baranyabekeltetes.hu

Az ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadási rendje:
H-CS:   08.30-15.00
P:      08.30-12.00
                      

További információk a Békéltető Testületekről itt található.
                       

                       

d. Végső esetben forduljon a Hatósághoz
Amennyiben panaszát nem sikerült  orvosolnia sem a Vállalkozásnak, sem a Békéltető Testületnek, végső  megoldásként forduljon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz.
                         

A Hatóság elérhetősége:
Baranya Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Cím: 7630 Pécs, Hengermalom utca 2.
Levélcím: 7602 Pécs 2., Pf.:315
Telefon: 06-72-520-444
Fax: 06-72-332-005
E-mail: muszak@baranya.gov.hu
                       

                       

e. És, ha már nem maradt más megoldás, - legvégső esetben - forduljon Bírósághoz
Amennyiben fenti eljárások nem vezetnek  eredményre, a szerződésszegés tényének és a szavatossági igény  jogosságának megállapítása érdekében forduljon - lakhelye szerint  illetékes - Bírósághoz.
                       

                       
12.) Adatvédelem
A Vállalkozás az információs társadalommal  összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása,  tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel  kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal  kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Fogyasztó hozzájárulása  nélkül, jogszabály alapján kezelheti a Fogyasztó azonosításához  szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
                       

A Vállalkozás, a Fogyasztó által  megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelési Tájékoztatóban  rögzített tartalom szerint kezeli.
                       

Az Adatkezelési Tájékoztató itt érhető el.

                       

                       
13.) A szerződés hatálya
Jelen ÁSZF 2016. október 04. napján került közzétételre.
Jelen ÁSZF, mint elektronikus úton tett  szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az igénybe vevő  számára hozzáférhetővé válik és
- termék adás-vételére irányuló  szerződés esetén határozatlan időre jön létre, visszavonásig vagy újabb  verziószámmal megjelölt ÁSZF közzététele napjáig marad hatályban,  illetve
- szolgáltatás nyújtására irányuló  szerződéskötés esetén határozott-, egy év időtartamra jön létre, a  határidő lejártakor nem alakul át határozatlan idejű szerződéssé, ezen  időpontban hatályát veszti és megszűnik. Az előfizetés vagy határozott  időre szóló szolgáltatás igénybevételére kötött szerződések esetében,  amennyiben a regisztrált tag a tagság megszűntetésére irányuló kérelmet  nyújt be a Vállalkozáshoz, az azonnali hatályú felmondásának minősül,  Felhasználó az általa megfizetett díj arányos részének  visszakövetelésére nem jogosult, arra Szolgáltató átalánykártérítésként  jogosult.
                       

                       
14.) Záró rendelkezések
A Vállalkozás jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et.
                       

Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak  vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása (kivéve:  ÁSZF és a weboldal tájékoztatónak kizárólag saját céllal történő  letöltése és tárolása), feldolgozása és értékesítése a Vállalkozás  írásos hozzájárulása nélkül.
                       

Abban az esetben, ha a jelen ÁSZF  bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik,  az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és  érvényesíthetőségét nem érinti.
                       

Amennyiben a Vállalkozás az ÁSZF alapján  megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem  tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő  lemondás, csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén  érvényes. Az, hogy a Vállalkozás egy alkalommal nem ragaszkodik  szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem  jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az  adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
                       

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott  kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó. A  vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés  nélkül is irányadók.
                       

                       

2016 Minden jog fenntartva!


          
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz