Adatkezelési Tájékoztató - Kutyavilág Alapítvány

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

A www.kutyavilag.org valamint a www.husse.pet elektronikus kereskedelmi   szolgáltatásokat nyújtó weboldal (továbbiakban: weboldal) természetes   személyek személyes adatinak kezelésére vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatója.

Adatkezelő neve: Kutyavilág Alapítvány
Verziószám: 1.1
Érvényes 2016.10.04.-től

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a www.webjogimegfeleles.hu   terjesztésében elérhetővé tett Adatkezelési Tájékoztató minta alapján   készült. Az Adatkezelési Tájékoztató minta az ott tájékoztatóul adott   instrukciókkal a szerzői jogi törvények értelmében jogvédelem alatt áll   és a szerző kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, így tilos a szerző   engedélye nélküli bármely módon történő felhasználása, így különösen   többszörözése, terjesztése, átdolgozása.

Bevezető
Az Kutyavilág Alapítvány - mint adatkezelő - Adatkezelési Tájékoztatója azzal a céllal készült, hogy teljes körű   tájékoztatást adjon azon természetes személyek részére, akiknek   személyes adatait a jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelési célok   kapcsán, a tájékoztatóban rögzített adatkezelő vagy adatkezelők kezelik.
Az Adatkezelési Tájékoztató 2 fejezetből épül fel:
- első rész: általános érvényű tájékoztatás (itt találja -   többek között - a jogaira, jogorvoslati lehetőségeire és az   adatbiztonságra vonatkozó tájékoztatást),
- második rész: az adatkezelő által meghatározott adatkezelési   célok (itt találja a különböző célú adatkezelések listáját és a   személyes adatainak kezelésével kapcsolatos konkrét információkat),

Amennyiben az Adatkezelési Tájékoztató olvasása közben olyan   kifejezéseket talál, melyekkel nincs tisztában, segítséget nyújthat a   tájékoztató végén található “Adatvédelmi kisokos”, ahol az egyes   kifejezések szómeghatározásai találhatók. Amennyiben olyan kérdések   merülnek fel önben, melyekre a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem   talál választ, kérjük forduljon hozzánk bizalommal az alábbi   elérhetőségek bármelyikén:

Postai levelezés során: Kutyavilág Alapítvány 7632 Pécs, Maléter Pál út 130. 4/15
Telefon: : + 36 20 661 5533
E-mail cím: info@kutyavilag.org


I. fejezet - Általános - nem konkrét adatkezelési célra vonatkozó - tájékoztató
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

Az adatkezelés céljainál “adatkezelő”-ként megjelölt személy   (aki vagy amely önállóan vagy többes adatkezelés esetén másokkal együtt   az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó   döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval   végrehajtatja)(továbbiakban: adatkezelő) személyes adatot kizárólag   meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése   érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az   adatkezelés céljának.
Az adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az adatkezelő az eltérő céllal kezelt adatokat külön-külön   (adatkezelésként kezelve) tart nyilván és jelent be az adatvédelmi   nyilvántartásba, valamint ad róla tájékoztatást jelent Adatkezelési   Tájékoztató “Adatkezelési célok” fejezetében.

Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok   pontosságát, teljességét és - ha az adott adatkezelés céljára   tekintettel szükséges - naprakészségét, továbbá biztosítja, hogy az   érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen   azonosítani.
Adatfeldolgozókkal kapcsolatos általános információk
Az adatkezelő egyes adatkezelési műveletek elvégzéshez (mint például a tárhelyszolgáltató szerverén történő adatok tárolásához)   adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok   feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő   határozza meg. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést   nem hoz, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő   rendelkezései szerint dolgozza fel, saját céljára adatfeldolgozást nem   végez, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint   tárolja és őrzi meg. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést az   adatkezelő és adatfeldolgozó(i) írásba foglalták. Az adatkezelő    adatfeldolgozással nem bízott meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatok saját üzleti tevékenysége során történő   felhasználásában érdekelt. Az adatkezelő által adott utasítások   jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az igénybe vett adatfeldolgozók   adataira és tevékenységére vonatkozó részletek az adatkezelési céloknál   kerültek feltüntetésre.
Az érintett jogai
1.) Kérelmet intézhet az adatkezelő felé...

1.a.) Kérelmezheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
Az érintett (mint bármely meghatározott, személyes adat alapján   azonosított vagy azonosítható természetes személy)(továbbiakban:   érintett) kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa   kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott   adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az   adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó   nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az   adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására   megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak   továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő felé intézett kérelem útján történő   információszerzésen kívül az érintett a személyes adatait érintő   adatkezelésekről az adatvédelmi nyilvántartásból is tájékozódhat. Az   adatvédelmi nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet, az abban   foglaltakról feljegyzést készíthet.

1.b.) Kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését
Az adatkezelő az érintett kérésre alapján megvizsgálja a   helyesbítési kérelemben szereplő személyes adatot, hogy az valóban nem   felel e meg a valóságnak. Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem   felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő   rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott   személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg   egyértelműen.

1.c.) Kérelmezheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását
Az adatkezelő az érintett kérelme alapján elvégzi a kérelemben   szereplő személyes adatok törlését vagy zárolását. Az adatok törlése   során az adatkezelő a személyes adatokat felismerhetetlenné teszi oly   módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Az adatkezelő törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha az   érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján   feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az   adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatok   zárolása során az adatkezelő a személyes adatokat azonosító jelzéssel   látja el további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő   korlátozása céljából.

Az érintett kérése alapján történő adattörlésen felül az adatkezelő törli a személyes adatot, ha
a) annak kezelése jogellenes;
b) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
c) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
d) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő a személyes adatok törlését, zárolását,   helyesbítését haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül teljesíti. Az   adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a   törlésről értesíti az érintettet. Az értesítés mellőzhető, ha ez az   adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem   sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés   iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon   belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az adatkezelő felé intézett kérelem benyújtása az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:
Postai levelezés során: Kutyavilág Alapítvány 7632 Pécs, Maléter Pál út 130. 4/15
E-mail cím: info@kutyavilag.org

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben   azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A   költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is   rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha   az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése   helyesbítéshez vezetett.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő   alatt, de legfeljebb 15 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet   kérelmének tárgyával kapcsolatban vagy a kérelem elutasításáról.

2.) Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen...

Az érintett - nyilatkozat formájában - az alábbi esetekben tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen:
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az   adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az   adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének   érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen   üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára   történik.

A tiltakozó nyilatkozat olyan nyilatkozat, amelyben az érintett   kifogásolja személyes adatának vagy adatainak kezelését, és az   adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított   legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt   írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát   megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt is -   megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá   az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik   kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

3.) Kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet...
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével   vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett   személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat   követelhet.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével   vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz,   köteles azt megtéríteni.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó   által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek   az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó   sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való   felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha   bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét   az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj   annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog   megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan   gondatlan magatartásából származott.

Jogérvényesítés
1.) Első körben az adatkezelőnél éljen panaszával

Abban, Ön, mint érintett úgy gondolja, hogy adatkezelő a   személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság   követelményeinek megszegésével megsértette személyiségi jogát,   javasoljuk, hogy panaszával első körön az adatkezelőhöz forduljon.

A panaszát az adatkezelő az alábbi elérhetőségein fogadja:
Postai levelezés során: Kutyavilág Alapítvány 7632 Pécs, Maléter Pál út 130. 4/15
Telefon: : + 36 20 6615533
E-mail cím: info@kutyavilag.org

Az adatkezelő a hozzá beérkezett panaszokat a kérelem   benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon   belül írásban megválaszolja. Amennyiben az adatkezelő válasza nem   érkezik meg önhöz ezen határidőn belül, vagy a válasz megérkezik, de   azzal nem ért egyet, úgy fordulhat az adatkezelések kapcsán eljáró   hatósághoz.


2.) Másod sorban forduljon a Hatósághoz
Abban az esetben, ha a személyes adatainak kezelése kapcsán   keletkező panaszával az adatkezelőt már megkereste, de a rá -   jogszabályilag - meghatározott időn belül nem válaszolt önnek, vagy   válaszolt, de válaszával ön nem ért egyet, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).

A NAIH elérhetősége:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06 1-475-71-86, 475-71-00
Telefax: 06 1-269-35-41


3.) Végső esetben forduljon Bírósághoz
Az érintett az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat:
jogainak megsértése esetén, valamint
- ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozási kérelem alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve,
- ha az adatkezelő a tiltakozási kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napos határidőt elmulasztja (a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül),
- ha a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem   elutasítása esetén (a kérelem kézhezvételét követő 25 nap után), ha, az   érintett az adatkezelő a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait nem fogadja el,
- ha az adatkezelő megtagadja az érintett adatkezelő kérelmét az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott   adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az   adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó   nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az   adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására   megtett intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak   továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
bírósághoz fordulhat.
A per során azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban   foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per - az   érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási   helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perbe a Hatóság az   érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Adatbiztonság
Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezte meg és hajtja végre, hogy az, az Info tv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét,   így:
Az adatkezelő (illetve az általa megbízott az adatfeldolgozó)   gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, továbbá kialakította azokat az eljárási   szabályokat, amelyek az Info törvény, valamint az egyéb adat- és   titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket tett különösen a   jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra   hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó   hozzáférhetetlenné válás ellen.
A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt   adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással   biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne   legyenek összekapcsolva és az érintetthez rendelve. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel vannak a   technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választották, amely a személyes adatok magasabb szintű   védelmét biztosítja, kivéve azon eseteket, amikor ez aránytalan   nehézséget jelent az adatkezelőnek vagy az adatfeldolgozónak.


II. fejezet - Adatkezelési célok
1. számú cél - Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis
1.) Az Adatkezelő adatai
Kapcsolattartó: Schmidt Csaba (kurátor)
Telefon: : + 36 20 6615533
E-mail cím: info@kutyavilag.org
Adatkezelő adószáma: 18743072-2-02
Adatkezelő neve: Kutyavilág Alapítvány
Adatkezelő típusa: Társadalmi szervezet
Az adatkezelő címe: Magyarország, 7632 Pécs, Maléter Pál út 130. 4/15
2.) Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye: www.listamester.hu
3.) Az adatkezelés célja: Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis
Adatkezelés céljának leírása:  Gazdasági reklámot is tartalmazó   E-mail hírlevelek küldése azon érintettek részére, akik azt kifejezetten kérték.
4.) Adatkezelés jogalapja:  Az érintett hozzájárulása. - 2011.   évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az   információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:  2011. évi CXII.   törvény az információs önrendelkezési jogról és az   információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja
5.) Adatfeldolgozás
5.1.) Tárhelyszolgáltató
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Szerverszolgáltatás
Az adatfeldolgozó címe: 1115 Budapest, Keveháza u. 3
E-mail cím: info@tarhelypark.hu
Adatfeldolgozó neve: Tárhelypark Kft.
Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): www.tarhelypark.hu
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

6.) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
Az érintettekre vonatkozó adatok:
- Keresztnév (Kapcsolatfelvétel esetére, hogy meg tudjuk szólítani)
- E-mail cím (Ide küldjük a kért e-mail hírleveleket)
- IP cím (Technikai művelet végrehajtása)
- feliratkozás pontos időpontja (Technikai művelet végrehajtása)

A név és e-mail cím megadása elengedhetetlenül szükséges az   adatkezelés megkezdéséhez, mivel a reklám célú hozzájárulásnak   jogszabály alapján minimum tartalmaznia kell a nyilatkozó nevét, az   e-mail cím pedig azért szükséges, mert erre a címre történik a   hírlevelek küldése. Az IP-címet és a feliratkozás időpontját nem kell   megadni, ezen adatokat az adatkezelő weboldala - az érintett   hozzájárulása alapján - automatikusan rögzíti.

Az adatok kezelésének időtartama: Érintett kérésére történő törlés
Adatkezelés időtartama:  hírlevél leiratkozáskor azonnal vagy az érintett - törlésre irányuló - kérésétől számított 5 munkanapon belül.
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett
7.) Érintettek köre:  A hírlevélre feliratkozó természetes személyek
8.) Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az   adatokhoz az adatkezelő vezető tisztségviselői férnek hozzá, így az   elnök és kurátor.


2. számú cél - Honlapon történő regisztráció minta igénylés céljából
1.) Az Adatkezelő adatai
Kapcsolattartó: Schmidt Csaba (kurátor)
Telefon: : + 36 20 6615533
E-mail cím: info@kutyavilag.org
Adatkezelő adószáma: 18743072-2-02
Adatkezelő neve: Kutyavilág Alapítvány
Adatkezelő típusa: Társadalmi szervezet
Az adatkezelő címe: Magyarország, 7632 Pécs, Maléter Pál út 130. 4/15
2.) Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye: www.listamester.hu
3.) Az adatkezelés célja: honlapon történő regisztráció valamint mintatermék kiküldése
Adatkezelés céljának leírása:   regisztrációval történő tagsági   viszony létrehozása, a regisztráló személy honlapon keresztül történő   tevékenységének nyomonkövethetősége-, valamint a szolgáltatások újbóli   igénybevételekor a vásárlási folyamat egyszerűsítése érdekében. A forgalmazott termékek köréből mintacsomag kiküldése ügyfél kérése alapján.
4.) Adatkezelés jogalapja:  Az érintett hozzájárulása. - 2011.   évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az   információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése:  2011. évi CXII.   törvény az információs önrendelkezési jogról és az   információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja
5.) Adatfeldolgozás
5.1.) Tárhelyszolgáltató
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Szerverszolgáltatás
Az adatfeldolgozó címe: 1115 Budapest, Keveháza u. 3
E-mail cím: info@tarhelypark.hu
Adatfeldolgozó neve: Tárhelypark Kft.
Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): www.tarhelypark.hu
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

5.2.) Területileg illetékes Husse franchise partner
Adatfeldolgozó neve: Husse Magyarország és partnerei
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Marketingszoftver szolgáltatás, csomagküldés
Az adatfeldolgozó címe: Magyarország, 1026 Budapest Pasaréti út 173.
Telefonszám: 06/1-248-5300
E-mail cím: magyarorszag@husse.hu
Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): www.husse.hu
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

6.) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
Az érintettekre vonatkozó adatok:
- Vezetéknév, Keresztnév (kapcsolattartáshoz)
- Lakcím (csomagküldéshez)
- E-mail cím (kapcsolattartáshoz, technikai művelet végrehajtásához)
- belföldi mobil/vezetékes telefonszám (kapcsolattartáshoz)
A név és e-mail cím megadása elengedhetetlenül szükséges az   adatkezelés megkezdéséhez, mivel ezen adatok azonosítják a weboldal   tagságot kifejezetten kérő érintettet. A telefonszám megadása nem   elengedhetetlenül szükséges, csupán azt a célt szolgálja, hogy az   érintettel a csomagküldés egyéb paramétereit egyeztetni tudjuk. Ezen kívül további nem személyes adatokat is bekérünk, az érintett által választott termék bekategorizálása érdekében.
Az adatok kezelésének időtartama: Érintett kérésére történő törlés
Adatkezelés időtartama:   A személyes adatokat a tagsági viszony megléte alatt kezeljük. A tagság az érintett törlésre irányuló   kérésétől számított 5 munkanapon belül szűnik meg.
Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől
7.) Érintettek köre: A honlapon regisztráló természetes személyek
8.) Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az   adatokhoz az adatkezelő vezető tisztségviselői férnek hozzá, így az   elnök, kurátor, valamint az adattovábbításban érintett partnerek kijelölt alkalmazottai.

 

3. számú cél - Webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése
1.) Az Adatkezelő adatai
Kapcsolattartó: Schmidt Csaba (kurátor)
Telefon: : + 36 20 6615533
E-mail cím: info@kutyavilag.org
Adatkezelő adószáma: 18743072-2-02
Adatkezelő neve: Kutyavilág Alapítvány
Adatkezelő típusa: Társadalmi szervezet
Az adatkezelő címe: Magyarország, 7632 Pécs, Maléter Pál út 130. 4/15
2.) Tényleges adatkezelés címe vagy webhelye: www.listamester.hu
3.) Az adatkezelés célja: webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése
Adatkezelés céljának leírása: információs társadalommal   összefüggő szolgáltatás nyújtása valamint a szolgáltatás nyújtására   irányuló szerződésből származó díjak számlázása.
4.) Adatkezelés jogalapja: törvény rendelkezése alapján az   érintett hozzájárulása nélküli adatkezelés tekintetében az információs   társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.   évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, illetve a számviteli   bizonylatok tárolása esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény   169. § (2) bekezdése.
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: Az információs   társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.   évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, valamint a számviteli   bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)   bekezdése
5.) Adatfeldolgozás
5.1.) Tárhelyszolgáltató
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Szerverszolgáltatás
Az adatfeldolgozó címe: 1115 Budapest, Keveháza u. 3
E-mail cím: info@tarhelypark.hu
Adatfeldolgozó neve: Tárhelypark Kft.
Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): www.tarhelypark.hu
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

5.3.) Számlázó szoftver szolgáltató
Adatfeldolgozó neve: NetSoft Informatika Kft.
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: számlázó szoftver biztosítása
Az adatfeldolgozó címe: Magyarország, 1214 Budapest, Erdősor u. 16.
Telefonszám: +36 20 548 6112
E-mail cím: info@okosugyvitel.hu
Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): www.okosugyvitel.hu
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

5.4. Áruszállítás (MPL)
Adatfeldolgozó neve: Magyar Posta Zrt. (MPL)
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Áruszállítás
Az adatfeldolgozó címe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Telefonszám: 40/464-646; 1/767-8200
E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu
Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel
Az (MPL) az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján   közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az (MPL) vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának   időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

6.) Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
Az érintettekre vonatkozó adatok:
- Vezetéknév, Keresztnév (adategyeztetéshez)
- E-mail (kapcsolattartáshoz, technikai művelet végrehajtásához, visszaigazolás küldéséhez)
- Belföldi mobil telefonszám (kapcsolattartáshoz, szállításhoz)
- Vevő neve (számlázáshoz, szállításhoz)
- Számlázási cím /Város, Irányítószám, Utca, házszám/ (számlázáshoz)
- Szállítási cím /Város, Irányítószám, Utca házszám/, amennyiben eltér a számlázási címtől (szállításhoz)
- Az érintett által megadott adatok mindegyike elengedhetetlenül szükséges az adatkezelés megkezdéséhez, mely adatokat az adatkezelő   jogszabály alapján, az érintett hozzájárulása nélkül kezelhet, tekintve, hogy ezen adatok a szolgáltatás nyújtásához technikailag   elengedhetetlenül szükségesek.
- Az adatok kezelésének időtartama:
- Az adatkezelő az ezen céllal kezelt személyes adatokat a   szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése, valamint a   számlázást követően törli. A szerződés regisztrált igénybe vevők (tagok) esetében a tagság megszűnésével szűnik meg. Az adatkezelő a számviteli   bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)   bekezdésében meghatározott, a bizonylatok keletkezésének évét követő 8   évig tárolja.
- Adatkezelés időtartama: A szerződés elmaradása esetén   azonnal-, szerződés létrejöttekor annak teljesítéséig-, illetve   regisztrált igénybe vevők (tagok) esetében a tagság megszűnésekor   töröljük az a személyes adatokat. A számviteli bizonylatokat a   számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.
- Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett
7.) Érintettek köre:  A weboldalon vásárló természetes személyek
8.) Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az   adatokhoz az adatkezelő vezető tisztségviselői férnek hozzá, így az   elnök és kurátor.
        


Melléklet
Adatvédelmi kisokos

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján   azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes   személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat -   különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több   fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális   azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az   érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott   kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel   félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok -   teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes   adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését,   illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi   személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok   kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a   felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy   az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon   végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például   gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,   megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,   összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és   megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának   megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy   képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése   is;
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének,   nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának,   megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő   lehetetlenné tétele;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó   technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához   alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő   megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő   megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve   jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy   feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,   továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így   különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése   elleni szervezési, technikai megoldások, valamint eljárási szabályok   összessége; az adatkezelés azon állapota, amelyben a kockázati   tényezőket - és ezáltal a fenyegetettséget - a szervezési, műszaki   megoldások és intézkedések a minimálisra csökkentik;
                       

                       

                       

2016 Minden jog fenntartva!
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz